Mặt bằng

Một kiến trúc tinh tế nét duy mỹ trường tồn

Nét đẹp tinh tế của kiến trúc tân cổ điển Châu Âu với điểm nhấn mái Mansard biểu trưng cho sự giao hòa Đông - Tây được tái hiện hoàn mỹ qua những dãy phố mang vẻ đẹp cân bằng giữa hoài cổ và hiện đại, sang trọng và bình yên mà bất cứ ai cũng say lòng khi ngắm nhìn.
Lưu ý: Toàn bộ thông tin, hình ảnh, tiện ích, từ ngữ, số liệu, ký hiệu, diện tích… chỉ mang tính chất minh họa, tham khảo tại thời điểm phát hành tài liệu này và có thể được điều chỉnh theo quyết định của Chủ đầu tư tại từng thời điểm đảm bảo với quy hoạch và thực tế thi công của dự án. Thông tin chính xác sẽ căn cứ trên hợp đồng mua bán.
B1 B2 B3 B4 C1 C13 D11 D12 E19 E20 F1 F13 F14 F25 G1 G13 G14 G26 H1 H12 A2 - LK1.1m A3 - LK1 A4 - LK1m A5 - LK1.1 A6 - LK1m A7 - LK1 A8 - LK1.1m A11 - LK1.1 A12 - LK1m A13 - LK1 A14 - LK1.1m A15 - LK1 A16 - LK1m A17 - LK2.1 A18 - LK2m A19 - LK2 A20 - LK2.1m A23 - LK2 A24 - LK2.1m A25 - LK2 A26 - LK2m A27 - LK2.1 A28 - LK2 A31 - LK3.1 A32 - LK2 A33 - LK2m A34 - LK1.1 A35 - LK3 C2 - LK6.1m C3 - LK6 C4 - LK6m C5 - LK6.1 C8 - LK6.1m C9 - LK6 C10 - LK6m C11 - LK6.1 C12 - LK6m D2 - LK1m D3 - LK1.1m D4 - LK1m D5 - LK1 D6 - LK1.1m D7 - LK1 D8 - LK1m D9 - LK1.1 D10 - LK1m D13 - LK1 D14 - LK1.1m D15 - LK1 D16 - LK1m D17 - LK1.1 D18 - LK1m D19 - LK1 D20 - LK1.1m D21 - LK1 E2 - LK1 E3 - LK1.1m E4 - LK1 E5 - LK1m E6 - LK1.1m E7 - LK1 E10 - LK1m E11 - LK1.1 E12 - LK1m E13 - LK1 E14 - LK1.1m E15 - LK1 E16 - LK1m E17 - LK1.1 E18 - LK1m E21 - LK1 E22 - LK1.1m E23 - LK1 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E32 E33 E34 E35 E36 E37 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F11 F12 F15 F16 F17 F20 F21 F22 F23 F24 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G10 G11 G12 G15 G16 G17 G20 G21 G22 G23 G24 G25 H2 H3 H4 H7 H8 H9 H10 H11 A9 A10 A21 A22 A29 A30 C6 C7 D1 D22 E8 E9 E30 E31 F8 F9 F18 F19 G8 G9 G18 G19 H5 H6 A1 A36 E1 E38
A2 - LK1.1m A3 - LK1 A4 - LK1m A5 - LK1.1 A6 - LK1m A7 - LK1 A8 - LK1.1m A11 - LK1.1 A12 - LK1m A13 - LK1 A14 - LK1.1m A15 - LK1 A16 - LK1m A17 - LK2.1 A18 - LK2m A19 - LK2 A20 - LK2.1m A23 - LK2 A24 - LK2.1m A25 - LK2 A26 - LK2m A27 - LK2.1 A28 - LK2 A31 - LK3.1 A32 - LK2 A33 - LK2m A34 - LK1.1 A35 - LK3 C2 - LK6.1m C3 - LK6 C4 - LK6m C5 - LK6.1 C8 - LK6.1m C9 - LK6 C10 - LK6m C11 - LK6.1 C12 - LK6m D2 - LK1m D3 - LK1.1m D4 - LK1m D5 - LK1 D6 - LK1.1m D7 - LK1 D8 - LK1m D9 - LK1.1 D10 - LK1m D13 - LK1 D14 - LK1.1m D15 - LK1 D16 - LK1m D17 - LK1.1 D18 - LK1m D19 - LK1 D20 - LK1.1m D21 - LK1 E2 - LK1 E3 - LK1.1m E4 - LK1 E5 - LK1m E6 - LK1.1m E7 - LK1 E10 - LK1m E11 - LK1.1 E12 - LK1m E13 - LK1 E14 - LK1.1m E15 - LK1 E16 - LK1m E17 - LK1.1 E18 - LK1m E21 - LK1 E22 - LK1.1m E23 - LK1 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E32 E33 E34 E35 E36 E37 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F10 F11 F12 F15 F16 F17 F20 F21 F22 F23 F24 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G10 G11 G12 G15 G16 G17 G20 G21 G22 G23 G24 G25 H2 H3 H4 H7 H8 H9 H10 H11
A9 A10 A21 A22 A29 A30 C6 C7 D1 D22 E8 E9 E30 E31 F8 F9 F18 F19 G8 G9 G18 G19 H5 H6
A1 A36 E1 E38
B1 B2 B3 B4 C1 C13 D11 D12 E19 E20 F1 F13 F14 F25 G1 G13 G14 G26 H1 H12