LKG1.1

Ngày 22/06/2022

D12

tin tức khác

LKG1.2m

Diện tích khuôn viên đất

225.00 m2

Diện tích khu vực xây dựng

455.30 m2

LKG1.2

DIện tích khuôn viên đất

225.00 m2

Diện tích sàn xây dựng

455.30 m2

LKG1.1m

Diện tích khuôn viên đất

206.00 m2

Diện tích sàn xây dựng

455.30 m2