LKB1

LKB1.1

Diện tích khuôn viên đất

152,00 m2

Diện tích khu vực xây dựng

329,10 m2

LKB1m

Diện tích khuôn viên đất

133,00 - 135,01 m2

Diện tích khu vực xây dựng

272,9 m2

LKB1

Diện tích khuôn viên đất

133,00 - 135,66 m2

Diện tích khu vực xây dựng

272,90 m2