LKB2

LKB2

Diện tích khuôn viên đất

126.00 - 131.7 m2

Diện tích sàn xây dựng

252.90 m2