LKB6

LKB6

Diện tích khuôn viên đất

140.00 m2

Diện tích sàn xây dựng

290.50 m2