LK4

Ngày 22/06/2022

B2

tin tức khác

LKG4

Diện tích khuôn viên đất

208.60 m2

Diện tích sàn xây dựng

359.30 m2