LKG4

Ngày 22/06/2022

B1

tin tức khác

LK4

Diện tích khuôn viên đất

189.20 m2

Diện tích sàn xây dựng

375.00 m2