LK5

LK5

Diện tích khuôn viên đất

211.90 m2

Diện tích sàn xây dựng

380.30 m2