LK6

LKG6m

Diện tích khuôn viên đất

239.90 m2

Diện tích sàn xây dựng

506.40 m2

LKG6

Diện tích khuôn viên đất

239.90 m2

Diện tích sàn xây dựng

506.40 m2

LKG6.1

Diện tích khuôn viên đất

211.40 m2

Diện tích sàn xây dựng

436.50 m2