LK7

LKB7m

Diện tích khuôn viên đất

155.30 m2

Diện tích sàn xây dựng

330.30 m2

LKB7m

Diện tích khuôn viên đất

161.80 m2

Diện tích sàn xây dựng

330.30 m2