LKG2

Ngày 22/06/2022

G14

tin tức khác

LKG2.1

Diện tích khuôn viên đất

300.30 m2

Diện tích sàn xây dựng

470.00 m2

LKG2

Diện tích khuôn viên đất

203.50 m2

Diện tích sàn xây dựng

456.30 m2

LKG2m

Diện tích khuôn viên đất

203.50 m2

Diện tích sàn xây dựng

456.30 m2

LKG2m

Diện tích khuôn viên đất

203.50 m2

Diện tích sàn xây dựng

456.30 m2