LKG2.1

Ngày 22/06/2022

F25

tin tức khác

LKG2

Diện tích khuôn viên đất

203.50 m2

Diện tích sàn xây dựng

456.30 m2

LKG2

Diện tích khuôn viên đất

203.50 m2

Diện tích sàn xây dựng

456.30 m2

LKG2m

Diện tích khuôn viên đất

203.50 m2

Diện tích sàn xây dựng

456.30 m2

LKG2m

Diện tích khuôn viên đất

203.50 m2

Diện tích sàn xây dựng

456.30 m2