LKG1

LKG1

Diện tích khuôn viên đất

151.20 m2

Diện tích sàn xây dựng

329.90 m2