LK1

LK1.1

Diện tích khuôn viên đất

95.00 - 97.80 m2

Diện tích sàn xây dựng

274.30 m2

LK1m

Diện tích khuôn viên đất

95.00 - 98.00 m2

Diện tích sàn xây dựng

277.00 m2

LK1

Diện tích khuôn viên đất

95.00 - 98.20 m2

Diện tích sàn xây dựng

277.00 m2