LK2

LK2.1

Diện tích khuôn viên xây dựng

90.00 - 94.90 m2

Diện tích sàn xây dựng

254.40 m2

LK2m

Diện tích khuôn viên xây dựng

90.00 - 94.70 m2

Diện tích sàn xây dựng

257.10 m2

LK2

Diện tích khuôn viên đất

90.00 - 94.50 m2

Diện tích khu vực xây dựng

257.10 m2