LK3

LK3

Diện tích khuôn viên đất

89.10 m2

Diện tích sàn xây dựng

245.70 m2