LK6m

Ngày 22/06/2022

tin tức khác

LK6.1m

Diện tích khuôn viên đất

100.00 m2

Diện tích khu vực xây dựng

293.20 m2

LK6.1

Diện tích khuôn viên đất

100.00 m2

Diện tích khu vực xây dựng

293.20 m2

LK6

Diện tích khu vực xây dựng

100.00 m2

Diện tích khuôn viên đất

292.10 m2