LK6

LK6.1

Diện tích khuôn viên đất

100.00 m2

Diện tích khu vực xây dựng

293.20 m2

LK6m

Diện tích khuôn viên đất

100.00 m2

Diện tích khu vực xây dựng

292.10 m2

LK6

Diện tích khu vực xây dựng

100.00 m2

Diện tích khuôn viên đất

292.10 m2