LK7

LK7

Diện tích khuôn viên đất

120.00 m2

Diện tích khu vực xây dựng

330.50 m2